احکام رابطه با نامحرم


آيا هم صحبت شدن زن ها با مرد نامحرم بدون قصد لذّت اشکال دارد؟
صحبت کردن خانم ها با نامحرم به غير ضرورت مکروه است
.

آيات عظام: امام، فاضل گلپايگانى و مکارم، مدارک قبل.

برخى از خانم ها در صحبت با ديگران بسيار با نرمى صحبت مى کنند؟ لطفاً حکم آن را بيان کنيد؟

خانم ها نبايد در هنگام صحبت کردن با نامحرم، صداى خود را رقيق و نازک کنند; به گونه اى که اگر در دل مخاطب مرضى باشد، او را به خود جلب کند. اگر چه درباره ى مطالبى عادى صحبت کنند.

آيات عظام: امام، اراکى، سيستانى، فاضل، گلپايگانى و مکارم، مدارک مسئله ى قبل.

نامه نگارى با نامحرم و طرح مسائل عشقى يا شهوانى در نامه چه حکمى دارد؟
آيات عظام: اراکى: از هر کارى که موجب مفسده است اجتناب شود.

گلپايگانى: جايز نيست.

احکام نگاه به نامحرم

نگاه مرد به زن مسلمان با چه شرايطى جايز است؟
اگر خانم مسلمان کاملا حجاب خود را رعايت کرده باشد نگاه کردن به وجه و کفين او براى مرد با شرايط ذيل اشکال ندارد:

1. وجه و کفين زينت نشده باشد; 2. نگاه به قصد لذت و ريبه نباشد.

آيات عظام: امام: عروه، نکاح، مسئله ى 31; تحرير، نکاح، مسئله ى 18; استفتاء و توضيح المسائل، مسئله ى 2433.

اراکى: توضيح المسائل، مسئله ى 2447 و استفتاء.

بهجت: استفتاء.

آية الله تبريزى: زينت در وجه و کفين، اگر از قبيل انگشتر متعارف و اصلاح صورت (بند انداختن) و سرمه اى باشد که حتّى در زن هاى پير متعارف است، پوشاندن آن بر زن واجب نيست و نگاه کردن مرد به آن هم اگر التذاذى نباشد. مانع ندارد. استفتا.

آية الله سيستانى: به طور کلى اگر نامحرم مسلمان است و حجاب خود را رعايت کرده است يا رعايت نکرده و در صورتى که او را امر به حجاب کنيم رعايت مى کند، نگاه کردن به وجه و کفين او بدون لذت و ريبه اشکالى ندارد. اگر چه بنا بر احتياط مستحب بهتر است از نگاه کردن به وجه و کفين پرهيز کرد.

نهاج الصالحين، نکاح، مسائل 14 و 26; توضيح المسائل، مسائل 2442 و 2443.

آية الله گلپايگانى: بنابر احتياط واجب، جايز نيست حتّى به وجه و کفين نامحرم نگاه کرد; چه زينت داشته باشد چه نداشته باشد.

در نتيجه مردان نمى توانند به صورت و دست زنانى که به طور کامل حجاب خود را رعايت نکرده اند، نگاه کنند; مانند آن که زنى مقدارى از مويش پيدا باشد و يا اين که لباس آستين کوتاه پوشيده باشد و يا بازو يا مچ دست او پوشيده نباشد.

نگاه مرد به دست و صورت زن نامحرم، حرام است؟

نگاه کردن به نامحرم به قصد لذّت و شهوترانى حرام است; اگر چه وجه و کفين و يا به حجم بدن او باشد.

آيات عظام: امام، اراکى، فاضل، گلپايگانى، و مکارم: عروه، نکاح، مسئله ى 31.

بهجت: توضيح المسائل، مسئله ى 1931.

تبريزى: توضيح المسائل، مسئله ى 2442.

سيستانى: توضيح المسائل، با استفاده از مسائل 2442 و 2443; و منهاج الصالحين، نکاح، مسئله ى 14.

فاضل: توضيح المسائل، مسئله ى 2501

  
نویسنده : تایماز زردچشمی ; ساعت ٩:٥٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸٥
تگ ها :